Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên
  Gốc > Form tự học K11 2008-2019 > Bài 10: Cấu trúc lặp >

  20 bài tập về cấu trúc lặp

  Bài 1: Viết chương trình tính tổng tích các biểu thức S = 1*1+1*2+…1*10 + 2*1+2*2+…+…+ M*N.
  Bài 2: Viết chương trình đưa ra màn hình 2 câu: “Chào bạn. Bạn có khỏe không!”. In 5 lần lên màn hình.
  Bài 3: Viết chương trình vẽ hình chữ nhật và điền dấu * như hình sau:
  * * * * *
  * * * * *
  * * * * *
  Bài 4: Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên. In kết quả ra màn hình.
  Bài 5: Viết chương trình tính trung bình cộng của các số nhập vào từ bàn phím. Khi muốn kết thúc nhập để tính trung bình thì nhấn phím 0. In kết quả ra màn hình.
  Bài 6: Viết chương trình tính tổng bình phương của n số nguyên đầu tiên. In kết quả ra màn hình.
  Bài 7: Viết chương trình tính tổng bậc 3 của n số nguyên đầu tiên. In kết quả ra màn hình.
  Bài 8: Viết chương trình nhập vào một số nguyên rồi in ra màn hình tất cả các ước số của số đó.
  Bài 9: Viết chương trình vẽ 1 tam giác cân bằng dấu . In ra màn hình tam giác đó.
  Bài 10: Viết chương trình tính tổng nghịch đảo của n số nguyên đầu tiên .
  Bài 11: Viết chương trình tính tổng bình phương các số chẵn từ 1 đến n; với n được nhập từ bàn phím.
  Bài 12: Viết chương trình nhập vào n số nguyên , tìm số lớn nhất trong các số đó. In kết quả ra màn hình.
  Bài 13: Viết chương trình tính giai thừa của n, với n được nhập từ bàn phím.
  Bài 14: Viết chương trình chứng minh rằng phép chia giữa hai số nguyên, chẳng qua chỉ là phép trừ. In kết quả ra màn hình là số thương và số dư.
  Bài 15: Viết chương trình nhập vào một số và kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không?
  Bài 16: Viết chương trình tính xn, với x, n được nhập từ bàn phím.
  Bài 17: Viết chương trình nhập vào một số nguyên, in ra màn hình số nguyên đó có mấy ký tự số.
  Bài 18: Viết chương trình tính tổng S = 1+2+3+…+ n sao cho S > 1000. Hỏi khi đó cụ thể S bằng bao nhiêu?
  Bài 19: Viết chương trình tính tổng S = 12 +22 +…+n2 . In kết quả ra màn hình.
  Bài 20: Viết chương trình tính tổng của n số nguyên đầu tiên. Số n và các số hạng của tổng được nhập từ bàn phím. In kết quả ra màn hình.

  ========================

  Câu 1
  var i,j,n,s: integer;
  begin
  s:= 0;
  write('Nhap so lan lap: '); readln(n);
  for i:= 1 to n do
      for j:= 1 to 10 do
          s:= s+(i*j);
  write('S = ',s);
  end. 

  -------------------------------------------------
  Câu 2
  var i: integer;
  begin
  for i:= 1 to 5 do
     writeln ('Chao ban. Ban co khoe khong?');
  end. 

  --------------------------------------------------
  Câu 3
  var i,j: integer;
  begin
  for i:= 1 to 3 do
       begin
             for j:= 1 to 5 do
                  write('*');
             writeln;
    end;
  end.
  --------------------------------------------------
  Câu 4
  var x,y,u: longint;
  begin
  write('Nhap x: '); readln(x);
  write('Nhap y: '); readln(y);
  while x<>y do
     if x>y then x:=x-y else y:=y-x;
     u:=x;
  write('Uoc chung lon nhat cua x va y la: ',u);
  end. 

  ----------------------------------------------------
  Câu 5
  var t,i: integer;
      k: real;
  begin
  t:=0; i:=0;
  writeln('Nhap so muon tinh trung binh cong, nhan phim 0 de ket thuc');
  repeat
      begin
          i:=i+1;
          write('Nhap so thu ',i,': '); readln(t);
          k:=k+t;
      end;
  until t=0;
  k:=k/(i-1);
  write('Trung binh cong cua day so vua nhap: ',k);
  end. 
  --------------------------------------------------------------

  Câu 6
  var i,n,m: integer;
  begin
  m:=0;
  write('Nhap n: '); readln(n);
  for i:=1 to n do
    m:= m+i*i;
  write('Tong binh phuong: ',m);
  readln;
  end. 
  --------------------------------------------------------------
  Câu 7
  var i,n,m: integer;
  begin
  m:=0;
  write('Nhap n: '); readln(n);
  for i:=1 to n do
    m:= m+i*i*i;
  write('Tong binh phuong: ',m);
  readln;
  end. 
  ----------------------------------------------------------------
  Câu 8
  var i,n: integer;
  begin
  write('Nhap n: '); readln(n);
  write('Cac uoc so cua ',n,':');
  for i:=1 to n do
    if n mod i = 0 then
      write(i:4);
  readln;
  end. 
  ----------------------------------------------------------------
  Câu 9
  var i,j,n: integer;
  begin
  write('Nhap n: '); readln(n);
  for i:=1 to n do
     begin
          for j:=0 to n-i do
              write(' ');
          for j:=0 to i-1 do
              write('* ');
          writeln;
     end;
  readln;
  end. 
  -------------------------------------------------------------
  Câu 10
  var i,n: integer;
      t: real;
  begin
  t:=0;
  write('Nhap n: '); readln(n);
  for i:=1 to n do
      t:= t+(1/i);
  write('Tong nghich dao: ',t:2);
  readln;
  end. 
  ------------------------------------------------------------
  Câu 11
  var i,n,t: integer;
  begin
  t:=0; i:=2;
  write('Nhap n: '); readln(n);
  while i<=n do
      begin
          t:= t+i*i;
          i:= i+2;
      end;
  write('Tong binh phuong cac so chan: ',t);
  readln;
  end. 
  ----------------------------------------------------------
  Câu 12
  var i,n,min,max,a: integer;
  begin
  max:=0;
  write('Nhap bao nhieu so de so sanh: '); readln(n);
  for i:= 1 to n do
      begin
          write('Nhap so thu ',i,': ');
          readln(a);
          min:=a;
          if min>max then
              max:=min;
          end;
  write('So lon nhat: ',max);
  readln;
  end. 
  Câu này có nhược điểm là không so sánh được số âm, các bạn tự cải tiến thuật toán nhe.

  Nguồn: https://linhtv.violet.vn/entry/show/entry_id/4894731


  Nhắn tin cho tác giả
  Phạm Thị Thu Hương @ 21:42 11/11/2019
  Số lượt xem: 516
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến