Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Bảng tổng hợp trọng âm chứa "HẬU TỐ"

  Nhấn Âm 2 tính từ cuối lên - Nếu 2 âm tiết nhấn vào âm 2 từ cuối - Nếu 3 âm tiết nhấn âm 3 Tính từ cuối lên Nhấn vào Chính hậu tố Không ảnh hưởng đến trọng âm câu -ic economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/ linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/ geologic /ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪk/ -cy privacy /ˈpraɪvəsi / e`mergency -ain(chỉ động từ), entertain / ˌentərˈteɪn / -able comfortable /ˈkʌmftəbl / – ety so’ciety ...

  HẬU TỐ (SUFFIX)

  Từ Phiên âm Loại từ Nghĩa tiếng việt Phát âm sophisticated /səˈfistikeitid/ adjective phức tạp, tinh xảo, thạo đời, sành điệu censor /ˈsensə/ noun nhân viên kiểm duyệt institute /ˈinstitjuːt/ noun viện nghiên cứu enthuse /inˈθjuːz/ verb tán dương compare /kəmˈpeə/ verb so sánh mental /ˈmentl/ adjective thuộc tâm thần, tinh thần intrigue /inˈtriːɡ/ verb làm ai thích thú critic /ˈkritik/ noun nhà phê bình HẬU TỐ (SUFFIX) A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HẬU TỐ I. Hậu tố là gì? Hậu tố (Suffix) là một loại phụ tố trong tiếng...

  TIỀN TỐ (PREFIX)

  1. Tiền tố là gì? Tiền tố (Prefix) là một loại phụ tố trong tiếng Anh gồm chữ cái hoặc một nhóm chữ cái kết hợp với nhau, thường được thêm vào đầu từ để làm thay đổi nghĩa gốc của từ. Ví dụ: agree (v): đồng ý -> disagree (v): không đồng ý. Ở đây tiền tố “dis-” được thêm vào trước đã tạo ra từ mới mang ý nghĩa ngược lại với từ ban đầu. Tiến sĩ Minninger, thuộc trường Đại học Minnesota, đã ước tính chỉ riêng...

  Tiền tố, hậu tố và ý nghĩa của chúng trong tiếng anh

  12096398 “ Prefix- Tiền tố” là một chữ cái hoặc một nhóm chữ cái kết hợp với nhau xuất hiện ở đầu một từ mà làm thay đổi nghĩa gốc của từ. “Suffix - Hậu tố” là một chữ cái hoặc một nhóm chữ cái kết hợp với nhau thường được thêm vào cuối từ để thực hiện chức năng ngữ pháp của câu. Danh từ, động từ, tính từ và trạng từ đều được sử dụng các hậu tố khác nhau, vì vậy bạn có thể dễ dàng ghi...

  Tiền tố_Hậu tố

  12096377 a- Cách dùng: phủ định từ đi sau hoặc gốc từ đi sau. Ví dụ: atypical, apolitical, asocial, aseptic, asexual = không điển hình, phi chính trị, không mang tính chất xã hội, vô trùng, vô tính. -able Cách dùng 1: Kết hợp với động từ để tạo tính từ. Tiếng Việt thường dịch là dễ..., đáng..., có thể ... được, khả... Cách viết: 1. Từ tận cùng là e thì bỏ e trước khi thêm able (có 1 số ngoại lệ). ee thì không bỏ 2. Từ tận cùng...

  Good Resources for PREFIXES / SUFFIXES

  Good Resources for PREFIXES / SUFFIXES http://www.stedmansonline.com/webFiles/Dict-Stedmans28/APP05.pdf Good Resource for BIOLOGY TERMS ...

  Trọng âm trong từ có chứa "TIỀN TỐ và HẬU TỐ" _ NHẤN MẠNH

  - Tiền tố(prefix): Là thành phần được đặt ở đầu của một thuật ngữ - Phần lớn các tiền tố không được nhấn trọng âm Các tiền tố (prefix) và hậu tố không bao giờ mang trọng âm , mà thu­ờng nhấn mạnh ở từ từ gốc – Tiền tố không làm thay đổi trọng âm chính của từ: Ví dụ: *im’portant /unim’portant, *‘perfect /im’perfect, *a’ppear/disa’ppear, *‘crowded/over’crowded. NGOẠI LỆ: *‘statement/’ understatement, *‘ground/ ‘underground,… *'underpass, *'underlay *‘Understatement: lời nói nhẹ đi(n) *‘Underground:ngầm (adj) ...

  Trọng âm trong từ có chứa "HẬU TỐ"_Phần 3

  Tiếp vĩ ngữ(Suffixes) 1. Trọng âm nằm ở phần tiếp vĩ ngữ: đối với các từ gốc(sterm) mang các vĩ ngữ sau đây, thì trọng âm nằm chính ở phần vĩ ngữ đó: _ain (chỉ dành cho động từ) như entertain, ascertain _ee như employee, refugee _eer như volunteer, mountaineer _ese như journalese, Portugese _ette như cigarette, launderette _esque như picturesque, unique 2. Tiếp vĩ ngữ không ảnh hưởng vị trí trọng âm: Những tiếp vĩ ngữ sau đây, khi nằm trong từ gốc thì không...

  Dấu hiệu nhận biết trọng âm với HẬU TỐ(trước - sau)

  Trọng Âm NGAY TRƯỚC HẬU TỐ Trọng Âm CÁCH HẬU TỐ 1 ÂM TIẾT Trọng Âm VÀO CHÍNH HẬU TỐ IO UTLE EE IA ISE EER IEN ATOR ESE IU GRAPH AIN UAL IQUE IC ENTAL ISH AIRE ITY IT IFY IS LOGY IVAL PATHY EOUS GRAPHY LYSIS Khi gặp các từ có chứa các âm [ula, ule,...

  Trọng âm đối với các HẬU TỐ

  3. Đối với các hậu tố 3.1 Các hậu tố không ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -like, -less, -ness, -ly, -ment, -ous, -fy, -wise 3.2 Với các hậu tố: -ee, -eer, -ese, -nique khi các từ gốc kết hợp với các hậu tố này, trọng âm rơi vào chính các hậu tố đó 3.3 Với các hậu tố: -ous, -ial, -al, -ic, -ion, -ity khi các từ gốc kết hợp với các hậu tố này, trọng âm rơi vào âm...

  Trọng âm rơi vào ÂM TIẾT THỨ 2

  2. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 nếu: 2.1 Từ gồm 2 âm tiết: + Âm tiết thứ 2 của từ chứa 1 nguyên âm dài hoặc 1 nguyên âm đôi + Hoặc kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên 2.2 Động từ có 3 âm tiết nếu âm tiết cuối + chứa nguyên âm ngắn + và kết thúc với không quá 1 phụ âm 2.3 Danh từ gồm 3 âm tiết + âm tiết cuối chứa 1 nguyên âm ngắn + và âm tiết thứ...

  Trọng âm rơi vào ÂM TIẾT ĐẦU

  1. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu nếu: 1.1 Từ gồm 2 âm tiết: + Âm tiết thứ 2 của từ gồm một nguyên âm ngắn + Và kết thúc với ít hơn hoặc bằng một phụ âm 1.2 Danh từ gồm 3 âm tiết: + Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn + Và âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và (hoặc) kết thúc không quá một phụ âm 1.3 Danh từ có 3 âm tiết nếu âm tiết cuối chứɑː + 1 nguyên âm...

  3 quy tắc nhấn trọng âm của hậu tố:

  - Hậu tố: Khi thêm hậu tố vào từ gốc (động từ) sẽ chuyển thành danh từ, tính từ hoặc trạng từ - Hậu tố không làm thay đổi trọng âm của từ gốc: Ví dụ: ‘beauty/’beautiful, ‘lucky/luckiness, ‘teach/’teacher, at’tract/at’tractive,… -Nhiều từ khi thêm hậu tố vào sẽ làm thay đổi cách nhấn trọng âm của từ gốc. 3 quy tắc nhấn trọng âm của hậu tố: - Nhấn trọng âm ngay trước hậu tố - Nhấn trọng âm cách hậu tố 1 âm tiết -...

  Quy tắc TRỌNG ÂM PHỤ của từ

  Có 3 điểm cần ghi nhớ vè trọng âm phụ: - Trọng âm phụ sẽ được thể hiện bằng dấu(,) - Trọng âm phụ thường ĐỨNG TRƯỚC trọng âm chính và cách trọng âm CHÍNH 1 âm tiết - Một từ chỉ có 1 trọng âm chính nhưng có thể có nhiều trọng âm phụ. Nếu từ có 2 trọng âm phụ thì trọng âm phụ thứ 2 sẽ đứng trước trọng âm phụ thứ nhất và cách trọng âm phụ thứ nhất 1 âm tiết....