Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  SĐTD Trọng âm

  Sơ đồ tư duy về TRỌNG ÂM
  Sơ Đồ MindMap Trọng Âm Tiếng Anh Ver 01 - danhvantienganh.com from ...

  QTND số âm tiết

  Quy tắc nhận dạng SỐ ÂM TIẾT
  Trong tiếng Anh có 5 nguyên âm gồm: a, e, i, o, u Quy tắc 1: Đếm số nguyên âm để biết số âm tiết của từ Một từ có bao nhiêu nguyên âm thì sẽ có bấy nhiêu âm tiết VD: Từ có 1 nguyên âm --> từ đó có 1 âm tiết Từ có 2 nguyên âm --> từ đó có 2 âm tiết Từ có 3 nguyên âm --> từ đó có 3 âm tiết Từ có 4 nguyên âm --> từ đó có 4 âm tiết...

  Trọng âm CÂU

  CÁCH NHẬN BIẾT TỪ LOẠI DỰA VÀO VỊ TRÍ CỦA TỪ
  I. Danh từ (nouns): Danh thường được đặt ở những vị trí sau 1. Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian) Ex: Maths is the subject I like best. Yesterday Lan went home at midnight. 2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful…. Ex: She is a good teacher. His father works in hospital. 3. Làm tân ngữ, sau động từ Ex: I like English. We are students. 4. Sau “enough” Ex: He didn’t have enough money to buy...

  1 ÂM TIẾT

  Trọng âm với từ có "1 ÂM TIẾT"
  1. TỪ MỘT ÂM TIẾT(ONE-SYLLABLE WORDS) Những từ có một âm tiết đều có trọng âm trừ những từ ngữ pháp (grammatical words) như: in, on, at, to, but, so… Ví dụ: ’speech, ‘day, ’school, ‘learn, ‘love… (Sưu tầm)...

  2 ÂM TIẾT

  Quy tắc RIÊNG nhấn trọng âm từ 2 âm tiết
  1. Nếu là ĐỘNG TỪ: Nhấn trọng âm ở âm thứ nhất Âm thứ 2 là nguyên âm ngắn và kết thúc bới 1 phụ âm (hoặc không có phụ âm), có dạng ER, EN, ISH, AGE ở cuối thường nhấn trọng âm ở âm thứ nhất 2. Nếu là DANH TỪ: nhấn trọng âm ở âm thứ hai Âm thứ 2 có chứa nguyên âm đôi và dai sẽ nhấn trọng âm ở âm thứ hai...

  3 ÂM TIẾT

  Trọng âm từ có 3 âm tiết_Phần 3
  Cách nhấn trọng âm từ có 3 âm tiết 1. Quy tắc nhấn trọng âm của động từ có 3 âm tiết Quy tắc 1: Nếu âm tiết cuối của động từ có kết thúc bằng hơn một phụ âm, thì âm tiết đó được nhận trọng âm hay nói cách khác trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3. Ví dụ: recommend /ˌrekəˈmend/ (giới thiệu, đề nghị) understand /ˌʌndəˈstænd/ (hiểu) contradict /ˌkɒntrəˈdɪkt/ (mâu thuẫn) interact /ˌɪntərˈækt/ (tương tác) [xem thêm] 2.Quy tắc nhấn trọng âm...

  4 ÂM TIẾT trở lên

  Trọng âm ở từ có "4 ÂM TIẾT"_Phần 2
  - Những tiếng 4 vần trở lên, nếu không có tiếp đầu ngữ hay những tiếp vị ngữ (suffix: phần từ thêm vào ở cuối chữ gốc để tạo nên tiếng mới. VD: abel, ible(có thể); ful(tạo nên tính từ), ly(tạo trạng từ) thì trọng âm thường ở VẦN ĐẦU - Khi một từ được tạo nên bằng cách thêm vào một tiếng gốc hay nhiều tiếp đầu ngữ ở đầu, một hay nhiều tiếp vị ngữ ở cuối(không phải là những tiếp vị ngữ đặc biệt) thì trọng âm...

  Tận cùng

  Tận cùng ...(Phần 1)
  1. TỪ TẬN CÙNG BẰNG - ION, - IC(S) Những từ tận cùng bằng -ion, -ic(s) không kể có bao nhiêu âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó. Ví dụ: re’vision, tele’vision, pro’fession, pro’motion, so’lution, me’chanics, eco’nomics, e’lastic, ‘logic… 2. TỪ TẬN CÙNG BẰNG - CY, -TY, -PHY, -GY, -AL Những từ tận cùng bằng -cy, -ty, -phy, -gy, -al không kể có bao nhiêu âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ phải sang trái. Ví dụ: de’cocracy, relia’bility, bi’ology, pho’tography, se’curity,...

  Từ ghép

  Từ ghép (Phần 1)
  8. TỪ GHÉP (NHỮNG TỪ DO HAI THÀNH PHẦN GHÉP LẠI) (COMPOUNDS) - Nếu từ ghép là một danh từ (n) thì trọng âm rơi vào thành phần thứ nhất. Ví dụ: ‘penholder, ‘blackbird, ‘greenhouse, ‘boyfriend, ‘answerphone… - Nếu từ ghép là một tính từ (adj) thì trọng âm rơi vào thành phần thứ hai. Ví dụ: bad-’tempered, old-’fashioned, one-’eyed, home’sick, well-’done… - Nếu từ ghép là một động từ (v) thì trọng âm rơi vào thành phần thứ hai. ví dụ: under’stand, over’look, fore’cast, mal’treat, put’across…...

  Game and Audio

  Game and Audio(Phần 1)
  ESL Lounge One Stop English English Banana Designer Lessons Pronuncian Introduction To Sentence Stress With Audio The Rhythm Rule With Audio Neutral Sentence Stress Guidelines Brighton Learning Services Mike Harrison British Council University Of Hong Kong EFL Resource Limerick Dictation Word Stress Game Elemental English Designer Lessons Nguồn: http://www.eflmagazine.com/pronunciation/word-and-sentence-stress/...

  Tài liệu nước ngoài

  Stress Patterns
  Acronyms Consonant T in unstressed syllable Compound Nouns Phrasal Verbs 2-Syllable Words Nouns Verbs Adjectives Adverbs Prepositions 3-Syllable Words Unstressed Suffixes Sentence Stress Nguồn: ...